Monday, 06/12/2021 - 10:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thôm Mòn

QUYẾT ĐỊNH TỔ TRƯỞNG- TỔ PHÓ TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

03 TỔ CHUYÊN MÔN

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

TRƯỜNG THCS THÔM MÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thôm Mòn, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

năm học 2017-2018

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THÔM MÒN

 

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 trường THCS Thôm Mòn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông (Bà): (Có danh sách kèm theo) giữ chức vụ Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

Thời gian giữ chức vụ một năm kể từ ngày 1/09 /2017.

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của Ông (Bà): (có danh sách kèm theo) được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông (Bà) Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và các bộ phận có liên quan và Ông (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- Lưu: NT

T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

VƯƠNG THỊ HỒNG

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CHỨC DANH TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017- 2018

STT

Tên tổ chuyên môn

Số lượng thành viên

Họ tên tổ trưởng

Họ tên tổ phó

1

Tổ Xã hội

08

Nguyễn Thị Vân

Hoàng Thị Quý

2

Tổ tự nhiên

09

Hà Thị Bình

Lê Thị Thu Hà

3

Tổ Chuyên

08

Vũ Tiến Sĩ

Lò Mai Hương

(Có 06 giáo viên)

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 12 : 10
Năm 2021 : 824